Zaproszenie na kurs trenerski
Dodane przez admin dnia Październik 29 2018 15:07:42
Zaproszenie OZPN Opole na kurs trenerski UEFA GRASSROOTS C

uprawniający do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych

Koszt kursu: 980 zł płatne po zakwalifikowaniu na kurs ( opłata uwzględnia udział w Kursie Pierwszej Pomocy Medycznej) na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Termin: I. od 07. 12. 2018 r. do 31 03. 2019 r.

Zajęcia odbywają się w weekendy.
Przyjmowanie wniosków do 23 11. 2018 r.
Rozpatrzenie wniosków 23.11.2018 r

Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

100% obecność na zajęciach kursu
prowadzenie dziennika kursu uczestnika
odbycie stażu trenerskiego
zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.


Do wniosku powinny być dołączone:

1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. - Organizacja kursów trenerskich

http://pilkaopolska.pl/nabor-na-kursy-trenerskie-grassroots-c-i-grassroots-d/

UWAGA: WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE.