Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Komunikat z rozgrywek sparingowych i turnieju finałowego .

Komunikat nr 7 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu.

1.Awans do turnieju finałowego uzyskały drużyny które wygrały grupy i są organizatorami: LZS Koperniki - Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałów. Gospodarzem turnieju jest LZS Koperniki – Morów, który bardzo dobreze wypełnił swoje obowiązki.
2.Turniej finałowy został rozegrany w dniu 25.07.2020 od godz.16.00 na boisku w Kopernikach.
3. Kierownikiem turnieju był Mieczysław Białkowski, sekretariat prowadził Bronisław Ruszel.
4. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro, Tomasz Dąbrowski, Daniel Jaminski.
3. Najlepsza LZS Kałków drużyna otrzymała puchar uczestnicy finału dyplomy.

Wyniki rozgrywek turnieju finałowego:

16.00 – I mecz: LKS Koperniki – Morów – LKS Biała Nyska 3-0
17.15 – II mecz: LZS Kałków – LKS Biała Nyska 2-0
18.20 – III mecz: LKS Koperniki – Morów – LZS Kałków 0-2
19.20 – Zakończenie turnieju finałowego

Końcowa kolejność zawodów:

1 miejsce LZS Kałków 2 mecze; 6 punktów; bramki 4-0
2 miejsce LKS Koperniki – Morów 2 mecze; 3 punkty; bramki 3-2
3 miejsce LKS Biała Nyska 2 mecze; 0 punktów; bramki 0-5

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO LIGI W PIŁKI NOŻNEJ „NYSA 2020”w KOPERNIKACH W DNIU 25.07.2020 r.

& 1.
Turniej finałowy rozgrywek Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez LKS Koperniki – Morów; LKS Biała Nyska, LZS Kałków w dniu 25.07.2020 (sobota). Gospodarzem zawodów jest LKS Koperniki – Morów. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski – kierownik turnieju, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane będą przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych weryfikuje liczbę osób. określony w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego meczu, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. Na zawodach mogą uczestniczyć kibice w ilości po 50 kibiców dla każdej drużyny uczestniczącej w turnieju finałowym. Kibice mają obowiązek posiadania maseczek i zakrywania ust i nosa na obiekcie oraz zachowania odległości 1,5m pomiędzy sobą. Zgodnie z rozporządzeniem drużyny uczestniczące w turnieju mają obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji, gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy grupami treningowym. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos. (załącznik1)

& 2.
Celem rozgrywek jest przygotowanie drużyn do rozgrywek mistrzowskich, podniesienie poziomu wyszkolenia przed sezonem piłkarskim 2020/2021 r.
W rozgrywkach mogą brać:
a) Kluby sportowe posiadające status stowarzyszenia.
b) Inne osoby/ stowarzyszenia prowadzące działalność w sporcie piłki nożnej.

& 3.
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu w terminach ustalonych przez z uczestnikami turnieju w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną. Drużyny zgłoszone do rozgrywek pisemnie na każdych zawodach wypełniają listę zawodników potwierdzają ich ubezpieczenie i stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach oraz wszyscy uczestnicy zawodów wypełniają oświadczenie o nie przebywaniu na kwarantannie w związku z zagrożeniem Cowid-19 zawodnika i osób z którymi się kontaktuje. (załącznik 2 i 3) Pełna dokumentacja, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu rozgrywek i zostanie przesłana do zainteresowanych drużyn. Udział w turnieju finałowym jest bezpłatny kluby ponoszą koszty 1 sędziego brutto 90 zł plus 10 zł koszty administracyjne obsługi delegacji. Organizatorami turnieju są drużyny w nim uczestniczące tj. LKS Koperniki – Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałków które odpowiadają za przestrzeganie wszystkich rozporządzeń w zakresie aktywności sportowej czyli dezynfekcja, ilość osób na obiekcie, i nie wpuszczanie kibiców. Zalecamy, aby drużyny gości i sędziowie przyjeżdżali przebrani na zawody. Kluby mają obowiązek stosowania podczas zawodów podstawowych zalecenia dla organizatorów i uczestników zawodów zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego regulaminu.

& 4.
Uczestnikiem zawodów mogą być zawodnicy zgłoszeni klubie sportowym lub osoby których drużyna została zgłoszona do turnieju, które w dniu meczu posiadają kartę zawodnika w klubie piłkarskim zgłoszonym do turnieju, lub dokument tożsamości dla drużyn których zawodnicy nie są zgłoszeni w klubie, aktualną kartę zdrowia, lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, lub złoży oświadczenie (załącznik 2 i 3) do obsługi logistycznej , że jest zdrowy i może uczestniczyć w turnieju, oraz jest ubezpieczony na czas trwania turnieju, nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Kluby piłkarskie organizujące turniej yrażają zgodę na udział zawodników nie posiadających karty zawodniczej w klubie zgłoszonym do rozgrywek potwierdzonych na listę do udziału w turnieju przez organizatora. Zawodnicy którzy mają inną przynależność klubową, winni posiadać zgodę z klubu macierzystego i dokument tożsamości. Zawodnik testowany ma obowiązek posiadać ubezpieczenie na czas turnieju i aktualne badania lekarskie jednocześnie składa oświadczenie, że jest ubezpieczony i zdrowy i może uczestniczyć w turnieju oraz nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Oświadczenia oprócz zawodnika podpisuje kierownik drużyny przed turniejem finałowym. Jeżeli zawodnicy testowani występują w różnych klubach lub nie są należy sporządzić oddzielne listy dla każdego klubu. Zawodnik który ukończył 15 lat i bierze udział w turnieju musi posiadać pisemne zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju i pozostałe oświadczenia jw.

& 5.
Klub sportowy przed meczem w turnieju przedkłada sędziemu zawodów listę zawodników zgłoszonych do turnieju która zawiera: nazwisko i imię, numer pesel zawodnika oraz oświadczenia zawodnika, że nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie (na każde zawody osobne indywidualne oświadczenie) w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Wiarygodność danych potwierdza kierownik drużyny. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów musza posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone na karcie zdrowia zawodnika, lub jak w par.4. W zawodach uczestniczy na boisku 11 zawodników 10 +1, każda drużyna klubowa może zgłosić do udziału w turnieju dowolną ilość zawodników wg wymagań jak w par.4. Obowiązują zmiany zwrotne. Drużyny wypełniają sprawozdanie meczowe goście gospodarze, obowiązek dostarczenia części wspólnej sprawozdania do wypełnienia przez sędziego i podpisania przez kierowników drużyn ma gospodarz zawodów w jednym egzemplarzu. Dokumentację meczową kierownicy drużyn muszą posiadać przez cały czas turnieju. Zawodnicy i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych mają obowiązek przebywania w maseczkach zakrywających usta i nos. Kierownik drużyny ma obowiązek posiadania środków do dezynfekcji dla zawodników w takiej ilości aby prowadzić dezynfekcję przed w czasie i po zawodach uczestników zawodów. Zabrania się używania wspólnych napojów, ręczników środków czystości, koszulek i spodenek getrów, ochraniaczy. Kolory koszulek: LKS Koperniki – Morów – zielone, LKS Biała Nyska – niebieskie, LZS Kałów – białe.
Zalecamy, aby na rozgrzewce zachować odległości pomiędzy trenującymi minimum 1,5 metra. Drużyna na zawody ma obowiązek posiadać dwa komplety koszulek lub jeden komplet koszulek i komplet kamizelek oraz dwóch porządkowych (w maseczkach) na czas rozgrywania zawodów. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju na żądanie sędziego, kierownika drużyny przeciwnej lub organizatora ma obowiązek okazać swój dokument tożsamości.

& 6.
Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Ryczałt sędziowski wynosi 90 zł brutto plus 10 zł koszty obsługi OZPN Opole. Dokumentację meczową listy oświadczenia zawodników i sprawozdanie z zawodów po ich zakończeniu zabiera kierownik turnieju. Po zakończeniu rozgrywek dokumentacja turnieju zostanie przekazana przez sędziów do obsługi logistycznej w celu archiwizacji.(załącznik2 i 3)

& 7
Zawody rozgrywane są w jednej grupie finałowej i odbywają się systemem każdy z każdym. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
b) za przegrany mecz - 0 punktów.
Każde zawody muszą zostać rozstrzygnięte. Jeżeli zawody nie zostaną rozstrzygnięte w czasie gry następuje seria po 3 rzuty karne, jeżeli nie rozstrzygną kolejne do skutku.

& 8.
W turnieju kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami w turnieju finałowym;
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego turnieju finałowego.
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego turnieju bez uwzględnienia rzutów karnych.
Przy więcej niż dwóch drużynach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań.

& 9.
Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu turnieju mogą być wnoszone przez kierownika drużyny do Kierownika Turnieju, przed w czasie i po zawodach wpisane do sprawozdania z meczu. Decyzje podjęte przez obsługę logistyczną bezpośrednio po zawodach są ostateczne i nie podlegają żadnemu odwołaniu.

& 10.
Kluby i drużyny uczestniczące w turnieju finałowym, zobowiązane są wnieść opłatę za sędziowanie zawodów zgodnie z rachunkiem otrzymanym z Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu. Termin wpłaty i numer konta zostanie podana w nocie obciążeniowej OZPN, skierowana do każdego uczestnika turnieju.

& 11
Czas trwania meczu 2 x 20 minut z przerwą 10 minut.

& 12.
Jeżeli wystąpią okoliczności w których drużyna nie dojedzie na turniej finałowy ponosi koszty sędziowania zawodów. Wyjątkiem są okoliczności kiedy drużyna zawiadomi 2 dni przed terminem zawodów gospodarza i obsługę logistyczną o ważnych przyczynach uniemożliwiających udział w zawodach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne w dniu meczu sędzia zawodów podejmuje decyzją czy zawody zostaną rozegrane. Jeżeli zawody nie zostaną rozegrane sędzia otrzymuje ryczałt w wysokości połowy ustalonej kwoty tj. 45 zł brutto, koszty administracyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 10 zł.

& 13.
Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania, i po zawodach zakażeniem koronawirusem Covid - 19. Kluby i drużyny powinny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków i w czasie turnieju posiadać obsługę medyczną i apteczkę pierwszej pomocy oraz środki do dezynfekcji i ochrony osobistej maseczki oraz nie zezwolić na udział zawodnikom przebywającym na kwarantannie oraz posiadającym kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19

& 14
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcia wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje obsłudze logistycznej. Regulamin wchodzi w życie z po zakończeniu rozgrywek w grupach 20.07.2020 i obowiązuje na czas jego trwania tj. do 25.07.2020 r..

Komunikat nr 6 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu.

Wyniki rozgrywek 4 kolejka grupa I

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście
13 LZS Spartan Wójtowice * LZS Podzamcze Nysa 0-3 vo
14 LZS Kępnica * LZS Maciejowice 3-0 vo
15 LZS Jędrzychów * LZS Koperniki –Morów 2-2

Tabela rozgrywkowa grupa I po V kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Koperniki – Morów 5 13 15-5
2 LZS Jędrzychów 5 8 19-8
3 LZS Kępnica 5 8 11-5
4 Podzamcze Nysa 5 7 17-13
5 LZS Maciejowice 5 6 10-18
6 LZS Spartan Wójtowice 5 0 1-24

Wyniki rozgrywek 3 kolejka grupa II

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Goworowice * LZS Gościce 3-2
14 LKS Biała Nyska * LZS Niwnica Konradowa 2-0
15 GLKS Kamiennik * Pauza x

Tabela rozgrywkowa grupa 2 po IV kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 3 9 14-5
2 LZS Goworowice 4 9 17-14
3 LZS Gościce 4 4 10-13
4 GLKS Kamiennik 3 3 7-10
5 LZS Niwnica – Konradowa 4 1 8-14


Wyniki rozgrywek 3 kolejka grupa III

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Siestrzechowice * LZS Sękowice 17-2
14 LZS Kałków * LZS Rolnik Lasocice 7-0
15 LKS Ogrodnik Chróścina Nyska * LZS Buków 5-1

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po IV kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 5 15 26-3
2 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 5 12 27-7
3 LZS Siestrzechowice 5 7 21-21
4 LZS Buków 5 6 17-13
5 LZS Rolnik Lasocice 5 4 8-17
6 LZS Sękowice 5 0 7-45

Informacja w sprawie turnieju finałowego.

1.Awans do turnieju finałowego uzyskały drużyny które wygrały grupy i są organizatorami: LZS Koperniki - Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałów. Gospodarzem turnieju jest LZS Koperniki – Morów.

2.Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniu 25.07.2020 od godz.16.00 na boisku w Kopernikach.

3.Czas trwania zawodów 2 x 20 minut z przerwą 10 minut. Jeżeli zawody nie zostaną rozstrzygnięte w czasie gry następuje seria po 3 rzuty karne, jeżeli nie rozstrzygną kolejne do skutku.

4.Każda drużyna może posiadać maksymalnie po 50 kibiców którzy na zawodach mają obowiązek posiadania maseczek do zakrywania ust i nosa i zachowania odległości 1,5 metra od siebie. Maksymalna liczba kibiców na obiekcie 150 osób. Obowiązek kontroli zapewnia gospodarz obiektu LZS Koperniki – Morów. Kibice bez maseczki nie zostaną wpuszczeni na obiekt sportowy.

5.Najlepsza drużyna otrzyma puchar, pozostałe dyplomy.

6. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy zawodami. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos.

7. Zawody sędziuje 3 sędziów. Drużyny uczestniczące w turnieju finałowym ponoszą koszty ryczałtu sędziowskiego w wysokości 90 zł brutto plus 10 zł koszty obsługi OZPN Opole.

8.Na zawody drużyny przyjeżdżają przebrane i zaleca się aby nie korzystali z szatni. Ponadto mają w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego dla swojej drużyny. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili.

9. Kolory koszulek: LKS Koperniki – Morów – zielone, LKS Biała Nyska – niebieskie, LZS Kałów – białe.

10. Jeżeli wystąpią trudne warunki atmosferyczne turniej zostanie odwołany.

11. Harmonogram turnieju przedstawia się następująco:

15.40 – zbiórka kierowników z dokumentacją drużyn przed szatnią w Kopernikach obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

15.45 – Weryfikacja dokumentacji drużyn kierownik drużyny plus sędzia w następującej kolejności: LZS Koperniki; LZS Kałków; LKS Biała Nyska.

16.00 – I mecz: LKS Koperniki – Morów – LKS Biała Nyska

17.15 – II mecz: LZS Kałków – LKS Biała Nyska

18.20 – III mecz: LKS Koperniki – Morów – LZS Kałków

19.20 – Zakończenie turnieju finałowego

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
2,609,740 Unikalnych wizyt